Selamat datang di Web MIN Mukti Sari

Paturay Tineung

Minggu, 20 Maret 2011 0 komentar


Naskah                          :  Paturay Tineung
Judul                              :  Iqro Jeung Jimat Kahirupan


Narator : Bismillahirrohmanirrohim…….
 Gupay kembang winaya kelas 6 MIN Muktisari, Tahun pangajaran 2010/2011 dina       judul Iqra Jeung Jimat Kahirupan ……..Wuilujeng nyakseni !!!


Bubuka ti narrator       : Assalamuallaikum ……….3x
Rampak (koor )  : Waalaikumsalam …………3x


         
1.       Gending Bubuka :
Pangkat   SR 1 / 2 dan   bng:

2  3  4  5
4  3  1  2
5  1  2  3
2  3  4  5

SR / Bng : 3 3  3  3                  4 4 4 4        55 5 5                      1

4 4 4 4           5 5 5 5       1 1 1 1           2

5 5 5 5             1 1 1 1         2 2 2 2            3

    0                   3    2            5    5              5
Ahir  gending lagu di guruhkeun dina  5

Narasi: pajar sidik tebeh wetan…balebat carangcang tihang…hayam jago kongkorongok…manuk recet ngageuingkeun…hawar-hawar sora adzan di masigit !!!


Assolaatuhoirumminannaum…….2x


Narasi : Bageur !! geura gugah……. Kapan solat langkung sae tibatan kulem……..Bagea hidep enjing rek “ Samenan “2.Gending Tari Umbul-Umbul
Pangkat SR 1/2  dan  Bonang
2  3  4  5
3  4  5  .  5  1  2  .  5  1  2  .  3  4  5

Katerangan : Sesuai dengan kebutuhan
Akhir lagu diguruhkeun


Narasi : Aya lengkah nu ngembat dina jajalanan hirup…nu jadi lengkah sajarah…muka panto jagat ayeuna…!Poe ieu poe panineungan…anu baris natrat salamina..keur hidep seuweu-siwi kelas genep (6) nu geus lulus!!!
Kat: Mamayang lebet arena


3. Gending Ilustrasi Tari Mamayang

SR 1/2, Bng, Jlg :  3    4    4   3    4  4
                             ¼        ¼   ¼    ¼
                             3                    4    

Tembang / Rajah
1.     Meujeuh ligar wangi arum                }
Ceungceuman kembang awaking      } 2x
Disiram deudeuh winaya
Winaya atikan dasar
Motekar jadi kabisa
Walagri di muktisari

2.     Diri urang anus aha
Saha urang saha kuring
Saha nu nya’ah ka urang
Geura uji ku pangarti
Teangan di ieu MI
Paluruh elmu nu luhung
Elmu di lembur Ci Paku
Pangjiadna estu matih
Keyeng tigin-keyeng tigin
Nu hurip di Muktisari……Agung…..Agung

3.     Cing saha…..nu luhur elmu
Maha asih mikaasih
Diajenan kunu lian
Bagja lahir bagja batin
Elmu ibarat cahaya
Ngempur dina hirup-hurip
                             Arum……..arum  (goong)
( Kat : ahir lagu duguruhkeun )
4.     Gending lagu kanggo lengser : ketuk boning
Pkt. SR  1 / 2 : 1    2    1     2   2x
                       
                        5 1   5 2 (6x)  .  2    1  3    4  4    3  3    2  goong

Rumpaka Kawihna :

Enggeus kumpul
Ngariung sabatur-batur
Sadulur saduduluran
Saguru sapielmuan
Walagri di muktisari

Eukeur samen
Samenan kailaharan
Isukan rek pakancian Kahade tong kajongjonan
Diajar kapopohokeun

SR 1 /2 :  . 1    5 4     5  4     4         .  4     5  1     5  1     1  }2x

               . 1   3 4     3 4      4          .  4    3  2     3   2     2  } 2x

Rumpaka Kawihna :

Ieuh batur-batur
Hayu urang kumpul  }2x
Urang suka bungah
Memeh urang pisah  } 2x

Kapan kelas genep
Bagja enggeus lulus  } 2x
Lulus baru mulus
Pek geura tuluykeun  }2x

5       Gending lagu tari paying. Kulu-kulu  :  5-2 goong
6.Gending lagu kulu-kulu  :  5  2  goong
  ( Kat : ilustrasi tari mamayang  )

Narasi : Taneuh urang wangunan urang ………MI
Muktisari sing walagri……Waluya
Salawasna Iqro…….3x !!! Geura baca ku maraneh kabeh……
Maca hirup ,  maca hurip….maca diri sing walagri 
Iyuhan hate kupayung agung ……
Nu maha luhur  !!! 

       
Bewara Lengser  :
Sampurasun nun…….!!! Haturan ka ibu rama, sepuh murid nu ngestokeun sumping ka sakola !  mung hapunten  tina panampian anu sakieu buktosna………!

Ke…ke…ke…….! Aya naon ieu the lur….? ……
Gening mani rame kieu ! bet tara-tara ti sasari, seueur tatamu anu sarumping deuleu !!!!!!.

Aeh….. heu…euh!!!  Hatur uninga nun……dinten ieu teh nuju samen! uninga samen ???? ……
Sukur ari arapal mah !!!! Ha…ha…ha…ha…ha…ha…ha…ha….!!!!!!

Aki the rek jajap kelas genep anu geus lulus ngulik pangarti di MI Negeri Muktisari………
Diiring  diabring-abring ku mamayang + gulang-gulang anu garandang + garinding.
Kiwari ngabeurat sangga ……rek dileler STTB, tanda kalulusan elmu !!
(Kat : Lengser deku payuneun wakil ti kls genep (6) teras nembang pupuh)

Mijil :
Anu lulus bagja bungah ati
Kade ulah poho
Pek tuluykeun jung kamana bae
Ka bapa ibu girang pangatik
MI Negeri Muktisari
Nanjur di cipaku

Narator :
Sumangga ka wakil ti kelas genep dihaturanan ngabujeng ka tempat pamasrahan STTB !!!!!.7. Gending lagu Pangiring : Catrik 2-5 goong
(kat : laguna rumpaka kawih “Dareuda” dugi ka tempat pamasrahan STTB……. Pamaen bloking tempat )

Narator (panganteur):
Pangersa pucuk winaya guna MI Negeri Muktisari…….di haturanan kapayun kanggo masrahkeun STTB ka dua urang wakil ti kelas genep (6) !!!
(Kat : Saba’da nampi STTB, 2 urang wakil ti kls. Genep teras deku payuneun Kep.Sek)
                                                   


Tembang / pupuh Wirangrong :

Neda widi seuja pamit
Hapunten sanes teu sono
Cunduk waktu numbuk dawuh
Najan abdi alim tebih
Namung ti dieu lekasan
Kantun tineung pileuleuyan.

Sareng neda wening galih
Rumaos abdi rumaos
Abdi ampun  nu kasuhun
Bodo abdi bangor abdi
Ibu bapa kasesahan
Sihapunten sugri dosa.


Narasi ti Kls Genep (6) ;

Genep tahun nyuprih elmu….
 Sanes waktos anu sakedap……
Salami abdi di atik rumaos seueur lengkah nu pasolengkrah…..
Diajar loba caliweura ……
Rumasa tara diajar……
Rumengkas nandasa deungeun…..
Ngan kabodoan anu kapibanda……
Hapunten Ibu……..!!!!!! Hapunten Bapa…….!!!!!!


Narasi Ti KepSek :

Anaking kasep geulis …….
Poe ieu lir tetengger !
Mangsa urang ngumbar tineung……mangsa urang muka eunteung…
Anaking kasep geulis…….
Poe ieu lir mumunggang !!!yu urang silih lubarkeun dosa…
Teu kudu ragrag cimata …..teu kudu nandasa raga……
Nupuguhmah geura timbang pilampah urang ku batin anu beresih…
Ku panggalih anu wening…..ku kalbu anu estu jujur…..
Ku diajar sing leuwih motekar keur bekel pijajagaeun !!!!!!
Anaking kasep geulis……
Poe ieu ngabeurat sangga……Ijazah geus kaboyong………
Jung tuluykeun hanca jeung karep hidep ……
Sing nepi kanu di sungsi !!!!!!

(Kat :  2 urang wakil ti Kls 6 di cengkatkeun ku Kepsek, teras digendeng dipasrahkeun ka Ketua Komite / Yayasan)


Narasi ti KepSek ka Komite :

Nyanggakeun kembang winaya……
Harepan pijajagaeun…..
Mugia mangkak ligar……..
Mangsa usum ngabuah jadi kabungah…
Bral……anaking !!!!!
Dianteur ku teuteup deudeuh
Diiring ku tali batin……
Mugi walagri……
Muga waluya……
Harepan pikahareupeun…….
Mulus nanjung dib eh ditu……….Pun !!!!!!


Narasi ti Komite ka Kepsek : 

Sewu nuhun pangatik …….
Nu deudeuh jeujeuh……
Ngatik ngasuh sirung bangsa……….
Yasa salira hasrat dumugi ka pati….
Mugia ieu ijazah tiasa janten “ Iqro Jeung Jimat Kahirupan”
Keur seuweu – siwi urang !!!!!!

(Kat : Sadaya kelas 6 kenging pangwilujeng  ti Bapa miwah Ibu Guru)
Catrik : 2-5 GoongProsesi Rengseeeeeee…… !!!!!!!!!!!????????????


Gending Panutup :

Pkt  Sr 1 – 2,  Bng

2      3    4       5 goong

4      3    1       2

5      1    2       3

2      3    4        5 goong                                   Feb…ahir  2011                                                                            Pa  Kurnia
Share this article :

Posting Komentar